Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Home
Mga Nakalipas na Eleksiyon
Tungkol sa Amin
Mga Impormasyon para sa mga Botante
Rehistro para Bumoto
Pagboto sa Koreo
Mga Ulat sa Kompyuter
Mga Mangagawa sa Lugar ng Botohan
Mga Lugar ng Botohan
Mga Mapa ng Distrito
Mga Distritong Hinahalal
Direktoryo ng mga Pampublikong Opisyal
Tawagan Kami
Mga Trabaho

Mga Importanteng Petsa

at Mga Madalas na Katanungan

Madaling Iprinta
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default

IKA-5 NG Mayo, 2014 - Unang araw na ipadadala ang mga Balotang Pangkoreo.
Unang araw ng Maagang Pagboto sa Tagapagrehistro ng mga Botante (ROV). Bukas ang ROV mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon Lunes hanggang Biyernes.

IKA-12 NG Mayo, 2014 - Simula ng pagproseso ng Balotang Pangkoreo. (pag-tsek ng pirma) Para mag-obserba, tumawag sa (858) 505-7202

IKA-19 NG Mayo, 2014 - Huling araw para Magparehistro para Makaboto

IKA-23 NG Mayo, 2014 - Pagbubukas at paghahanda ng Balotang Pangkoreo para sa tabulasyon sa kompyuter

IKA-26 NG Mayo, 2014 - Simula ng proseso sa pag-iskan ng Balotang Pangkoreo (pagproseso sa kompyuter)
Para mag-obserba, tumawag sa (858) 505-7202

IKA-27 NG Mayo, 2014 - Huling araw para mag-aplay para sa Balotang Pangkoreo.
Dapat matanggap ng ROV ang kahilingan bago/sa ika-5 ng hapon.

IKA-31 NG Mayo 3, 2014 - Pagboto sa Sabado sa ROV
Ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon

IKA-3 NG Hunyo, 2014 - Araw ng Eleksyon
Bukas ang mga Botohan mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi.1. BAKIT MAY ELEKSYON SA IKA-3 NG HUNYO, 2014 – AT PAANO ITO GUMAGANA?

Ang ika-3 ng Hunyo ang regular na naka-iskedyul na petsa ng eleksyon para sa Gubernatoryal na Primaryang Eleksyon. Ang eleksyong ito ang nagdedetermina ng mga nominado para sa mga puwestong ninomina ng botante: Mga Pambuong Estadong Puwesto, Kongreso, Senado ng Estado at Asembleya. Ang dalawang mga kandidato na may pinakamaraming boto ay magkakaroon ng run-off sa Gubernatoryal na Pangkalahatang Eleksyon sa ika-4 ng Nobyembre.

Magkakaroon din ng mga kandidato para sa mga walang partidong mga puwesto sa balota, kabilang ang Mga Huwes sa Superyor na Korte, Mga Pambuong County na Puwesto, Lupon ng mga Superbisor (Ika-4 & 5 Distrito), Lupon ng Edukasyon sa County ng San Diego (Ika-3 & 5 Distrito), Kolehiyo ng Komunidad sa San Diego (Distrito A & E), Nagkakaisang Paaralan sa San Diego (Distrito B & C), Lungsod ng San Diego (Ika- 2, 4, 6, & 8 Distrito ng Konseho), Lungsod ng Chula Vista (Alkalde, Ika-1 & 2 Puwesto sa Konseho). Ilan sa mga paligsahang ito ay maaaring magkaroon na ng panalo sa ika-3 ng Hunyo habang ang iba ay magkakaroon ng eleksyong run-off sa ika-4 ng Nobyembre, 2014.

Ang mga puwesto para sa Sentral na Komite ng Pampulitikang Partido sa County ay hindi lalabas sa balotang ito. Ito ay lalabas sa balota sa 2016 na siklo ng eleksyon.

2. SINO ANG MAAARING MAKABOTO SA ELEKSYONG ITO?

Ang lahat ng mga nakarehistrong botante sa County ng San Diego ay karapat-dapat na bumuto. Ang huling araw ng pagpaparehistro para makaboto sa eleksyon ay sa ika-19 ng Mayo, 2014. Maaari kayong magparehistro sa online sa website ng Tagapagrehistro ng mga Botante sa www.sdvote.com. I-klik ang “Rehistro para Makaboto” at sundin ang mga instruksyon. Ang mga Kard ng Rehistrasyon ng Botante ay maaaring makuha sa Opisina ng Koreo, Departamento ng mga Sasakyang De-motor at mga gusali ng Aklatan, pati na rin sa mga opisina ng Klerk ng Lungsod at ang Tagapagrehistro ng mga Botante sa 5600 Overland Ave, San Diego 92123. Para sa karagdagang impormasyon, pakitawagan ang 858-565-5800.

3. SAAN MATATAGPUAN ANG MGA BOTOHAN?

Magkakaroon ng halos 1,400 mga lokasyon ng botohan sa buong County. Ang inyong lugar na pagbobotohan ay makikita sa likod na takip ng inyong pamplet ng ihemplong balota at impormasyon ng botante. Malalaman ninyo rin ang inyong lokasyon ng botohan sa pagtawag sa Tagapagrehistro ng mga Botante sa 858-565-5800 o sa pagtingin sa website ng Tagapagrehistro sa www.sdvote.com.

4. KAILANGAN BA NG COUNTY ANG MGA MANGGAGAWA SA BOTOHAN?

Ang Tagapagrehistro ay nagre-rekrut ng mga manggagawa sa botohan para sa eleksyong ito. Gamit ang bagong ipinatupad na lehislasyon maaaring mayroong mga oportunidad para sa mga tao na ayon sa batas ay tinanggap para sa permanenteng paninirahan sa Estados Unidos, at kung hindi man karapat-dapat magparehistro upang makaboto, maliban sa kanilang hindi pagkakaroon ng pagkamamamayan sa Estados Unidos, ay makapaglilingkod din sa isang lupon sa presinto.

Ang mga manggagawa sa botohan ay makatatanggap ng boluntaryong suweldo na $75 hanggang $175 depende sa kanilang trabaho. Ang mga bilingguwal na manggagawa sa botohan ay makatatanggap ng karagdagang $15 kung hihiranging gawin ang trabaho sa botohan ng isang Chinese, Filipino, Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Spanish o Vietnamese. Kung kayo ay interesado sa pagiging isang manggagawa sa botohan, pakitingnan ang website ng Tagapagrehistro sa www.sdvote.com at/o tumawag sa 858-565-5800.

5. PAANO KUNG NAIS NINYONG BUMOTO SUBALIT HINDI KAYO MAKAKAPUNTA SA LUGAR NG BOTOHAN SA ARAW NG ELEKSYON?

Maaari kayong bumoto sa balotang pangkoreo sa pamamagitan ng (1) pag-download ng isang aplikasyon sa www.sdvote.com, (2) pagtawag sa Tagapagrehistro ng mga Botante at paghiling ng isang aplikasyon, (3) pagkumpleto ng kard ng aplikasyon sa likod ng inyong pamplet ng ihemplong balota, o (4) pagsulat ng inyong sariling kahilingan. Ang mga aplikasyon ay dapat ipadala sa San Diego County Registrar of Voters, 5600 Overland Ave. San Diego, 92123. Ang aplikasyon na na-i-fax ay tatanggapin din. Ang numero ng fax ay 858-694-2955.

Ang nakasulat na kahilingan para sa isang balotang pangkoreo ay dapat may pangalan ninyo, nakarehistrong adres sa San Diego, pirma at adres kung saan ipapadala ang balota. Ang huling araw para humiling ng isang balotang pangkoreo para sa Gubernatoryal na Primaryang Eleksyon ay sa Martes, ika-27 ng Mayo, 2014.

Maaari rin kayong bumoto sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante (Lunes hanggang Biyernes, ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon) simula sa Lunes, ika-5 ng Mayo, 2014 hanggang sa Araw ng Eleksyon. Pakitawagan ang 858-565-5800 para sa karagdagang impormasyon.