Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Home
Mga Nakalipas na Eleksiyon
Tungkol sa Amin
Mga Impormasyon para sa mga Botante
Rehistro para Bumoto
Pagboto sa Koreo
Mga Ulat sa Kompyuter
Mga Mangagawa sa Lugar ng Botohan
Mga Lugar ng Botohan
Mga Mapa ng Distrito
Mga Distritong Hinahalal
Direktoryo ng mga Pampublikong Opisyal
Tawagan Kami
Mga Trabaho

Malugod na pagtanggap sa 2012 na Pampanguluhang Pangkalahatang Eleksiyon na Koleksiyon ng Audio

Madaling Iprinta

Ang koleksiyon ng audio ay naglalaman ng mga pahayag na isinumite ng mga kandidato at impormasyon para sa bawat proposisyon. Ang koleksiyon ng audio ay galing sa ihemplong balota at pamplet ng impormasyon ng botante kung saan ang Tagapagrehitro ng mga Botante ay kinakailangang i-print at ipadala sa koreo bago at bawat eleksiyon ng pambuong-estado para sa lahat ng mga nakarehistrong mga botante sa loob ng County.

Para makinig sa pahayag ng kandidato at mga proposiyon na lilitaw sa inyong balota, mangyaring i-klik sa espisipikong wika ng linya ng audio na gusto ninyong mapakinggan:

Kung nais ninyong tingnan ang elektronikong kopya ng ihemplong balota at pamplet ng impormasyon ng botante para sa darating na eleksiyon, maaari mong i-klik dito