Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Home
Mga Nakalipas na Eleksiyon
Tungkol sa Amin
Mga Impormasyon para sa mga Botante
Rehistro para Bumoto
Pagboto sa Koreo
Mga Ulat sa Kompyuter
Mga Mangagawa sa Lugar ng Botohan
Mga Lugar ng Botohan
Mga Mapa ng Distrito
Mga Distritong Hinahalal
Direktoryo ng mga Pampublikong Opisyal
Tawagan Kami
Mga Trabaho

Kaugnay na mga Link

Impormasyon sa Botante para sa mga Militar at Naninirahan sa ibang Bansa ( Ingles Lamang)
PORMANG KAHILINGAN NG NAISALING MATERYALES SA ELEKSIYON
Ik ansela ang aking rehistrasyon ng botante sa County ng San Diego

Tagapagrehistro
ng mga Botante

Madaling Iprinta
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
1
2
3
Bagong Botante

"Patnubayan ang pagparehistro ng botante at mga pamamaraan ng pagboto na may pinakamahusay na mga pamantayan ng eleksiyong propesyonal, kapanagutan, kaligtasan at katapatan, na kung saan ay makukuha at mapapanatili ang tiwala ng publiko sa elektoral na proseso."

Follow us on Twitter