Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Home
Mga Nakalipas na Eleksiyon
Tungkol sa Amin
Mga Impormasyon para sa mga Botante
Rehistro para Bumoto
Pagboto sa Koreo
Mga Ulat sa Kompyuter
Mga Mangagawa sa Lugar ng Botohan
Mga Lugar ng Botohan
Mga Mapa ng Distrito
Mga Distritong Hinahalal
Direktoryo ng mga Pampublikong Opisyal
Tawagan Kami
Mga Trabaho

Handa NA BA KAYO sa Darating na Eleksiyon?

Printer Friendly
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
=

Maki-bahagi kayo, maging isang poll worker

Mga poll workers ay tatanggap ng suweldo mula $75 hanggang $150, depende sa naitalagang trabaho, para magtrabaho sa buong araw sa lugar ng botohan para tulungan ang kapwa mamamayan upang isakatuparan ang kanilang karapatang bumoto.

Kung ikaw ay bilingguwal sa Espanyol, Filipino, o Vietnamese at napakiusapang magsilbi sa presintong nakatakda sa linguwahe, makakatanggap ng karagdagang $15.

MAG-APLAY NGAYON! kung ikaw ay kuwalipikado!
MGA KATANUNGAN- basahin ang Mga Madalas na Katanungan

EMAIL: pollworker@sdcounty.ca.gov

TUMAWAG SA: 858-565-5800