Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Những Ngày Quan Trọng

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default

Ngày 20 tháng năm , 2013 -Ngày đầu tiên có lá phiếu khiếm diện.
(Rov mở cửa để bầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ

Ngày 28 tháng năm , 2013 - Bắt Đầu Tiến Hành Phiếu Bầu Bằng Thư
Để Quan Sát, Xin gọi (858) 694-3403

Ngày 3 tháng sáu , 2013 -Ngày cuối để ghi danh bầu cử.

Ngày 7 tháng sáu , 2013 - Mở và chuẩn bị những phiếu bầu bằng thư cho việc đếm bằng máy vi tính

Ngày 10 tháng sáu , 2013 - Bắt Đầu Tiến Hành Đếm Phiếu Bầu Bằng Thư
Để Quan Sát, Xin gọi (858) 694-3403

Ngày 11 tháng sáu , 2013 -Ngày cuối để yêu cầu lá phiếu khiếm diện
(thư yêu cầu phải đến RoV trước 5 giờ)

Ngày 18 tháng sáu , 2013 - Ngày Bầu Cử
Phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tốiVăn Phòng Bầu Cử mở cửa cho cử tri đến bầu từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối1. TẠI SAO CÓ CUỘC BẦU CỬ ĐẶC BIỆT VÀO NGÀY 18 THÁNG SÁU, 2013?

Bộ Luật Bầu Cử California cho phép các khu được kêu gọi các cuộc bầu cử đặc biệt tổ chức trong cả năm. Vào ngày 18 tháng Sáu, 2013 khu vực pháp lý theo đây sẽ có một cuộc bầu cử:

THÀNH PHỐ ENCINITAS – Dự Luật A – Tu Chính Về Quyền Bầu Cử của Encinitas.

2. AI CÓ THỂ DI BẦU TRONG KỲ BẦU CỬ NÀY?

Tất cả những cử tri ghi danh trong Thành Phố Encinitas đều hợp lệ đi bầu. Ngày 3 tháng Sáu, 2013 là hạn chót ghi danh đi bầu cho kỳ bầu cử này. Quý vị có thể ghi danh trên mạng tại trang nhà của Văn Phòng Bầu Cử www.sdvote.com. Bấm vào “Register to Vote” và làm theo chỉ dẫn. Đơn ghi danh bầu cử có sẵn tại Bưu Điện, Nha Lộ Vận và các Thư Viện, cũng có tại các văn phòng Lục Sự Thành Phố và Văn Phòng Bầu Cử ở số 5201 Ruffin Road, Suite I, San Diego 92123. Để có thêm thông tin, xin vui lòng gọi chúng tôi ở số 858-565-5800.

3. CÁC PHÒNG PHIẾU SẼ ĐƯỢC ĐẶT TẠI ĐÂU?

Sẽ có 29 địa điểm phòng phiếu tại Encinitas. Địa điểm bỏ phiếu của quý vị sẽ được ghi ở bìa sau của tập sách lá phiếu mẫu. Quý vị cũng có thể xem trong mạng điện toán ở địa chỉ www.sdvote.com hoặc gọi cho Văn Phòng Bầu Cử số 858-565-5800 để biết địa điểm bỏ phiếu của mình.

4. NHÂN VIÊN PHÒNG PHIẾU

Văn Phòng Bầu Cử đang tuyển các nhân viên phòng phiếu cho kỳ bầu cử này. Các nhân viên phòng phiếu phải là công dân Hoa Kỳ; là cử tri đã ghi danh tại California; nói, đọc, và viết được Anh ngữ; Nhân viên phòng phiếu được nhận tiền thù lao từ $75 đến $175 tùy theo công việc được chỉ định. Nếu quý vị muốn làm nhân viên phòng phiếu, hãy xem trong trang nhà của Văn Phòng Bầu Cử ở www.sdvote.com, và/hay gọi cho Văn Phòng Bầu Cử số 858-565-5800.

5. NẾU QUÝ VỊ MUỐN ĐI BẦU NHƯNG KHÔNG THỂ ĐẾN PHÒNG PHIẾU VÀO NGÀY BẦU CỬ THÌ SAO?

Quý vị có thể bầu bằng thư bằng cách (1) gọi đến Văn Phòng Bầu Cử và yêu cầu lá đơn; (2) điền vào đơn ở mặt sau của tập sách lá phiếu mẫu của quý vị; hoặc (3) tự viết thư yêu cầu. Đơn phải được gửi đến Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego, 5201 Ruffin Road, Suite I, San Diego, 92123. Đơn xin bằng fax cũng được chấp nhận. Số fax là 858-694-2955.

Thư yêu cầu xin bầu bằng thư phải bao gồm tên, địa chỉ ghi danh trong quận San Diego của quý vị, chữ ký và địa chỉ để gởi lá phiếu đến. Hạn chót để yêu cầu lá phiếu bầu bằng thư cho Kỳ Bầu Cử Đặc Biệt Encinitas là thứ Ba, ngày 11 tháng Sáu, 2013.

Quý vị cũng có thể đi bầu tại văn phòng của Văn Phòng Bầu Cử (thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều) bắt đầu từ thứ Hai, ngày 20 tháng Năm, 2013, cho đến Ngày Bầu Cử. Xin vui lòng gọi số 858-565-5800 để biết thêm tin tức.