Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Những Ngày Quan Trọng

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default

Ngày 8 tháng mười , 2012 - Ngày đầu tiên có lá phiếu khiếm diện.
(Rov mở cửa để bầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ

Ngày 15 tháng mười , 2012 - Bắt Đầu Tiến Hành Phiếu Bầu Bằng Thư
Để Quan Sát, Xin gọi (858) 694-3403

Ngày 22 tháng mười , 2012 - Ngày cuối để ghi danh bầu cử.

Ngày 29 tháng mười , 2012 - Bắt Đầu Tiến Hành Đếm Phiếu Bầu Bằng Thư
Để Quan Sát, Xin gọi (858) 694-3403

Ngày 30 tháng mười , 2012 - Ngày cuối để yêu cầu lá phiếu khiếm diện
(thư yêu cầu phải đến RoV trước 5 giờ)

Ngày 3 tháng mười một, 2012 - Bỏ phiếu cuối tình ở Văn Phòng Bầu Cử
Văn Phòng Bầu Cử mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều chỉ ngày thứ Bảy

Ngày 6 tháng mười một, 2012 - Ngày Bầu Cử
Phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tốiVăn Phòng Bầu Cử mở cửa cho cử tri đến bầu từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối1. TẠI SAO CÓ KỲ BẦU CỬ VÀO NGÀY 6 THÁNG MƯỜI MỘT, 2012 – TRÊN LÁ PHIẾU CÓ GÌ?

Ngày 6 tháng Mười Một, 2012 là ngày bầu cử thường lệ của kỳ Tổng Tuyển Cử Tổng Thống. Tất cả 50 tiểu bang sẽ bầu cử vào ngày này. Ngoài phần tranh cử cử Tổng Thống, kỳ bầu cử sẽ quyết định những người thắng cuộc cho Quốc Hội, Thượng Viện và Hạ Viện Tiểu Bang California.

Ngoài ra trên lá phiếu cũng sẽ có các ứng cử viên ứng cử vào các chức vụ không đảng phái, bao gồm Hội Đồng Giám Sát Quận (Khu 3), Hội Đồng Giáo Dục Quận (Khu 1), và các chức vụ thành phố cho 18 thành phố liên kết toàn quận. Các chức vụ trên lá phiếu sẽ thay đổi bởi từng thành phố. Các phần tranh cử khác trên lá phiếu bao gồm hội đồng quản trị cho các khu học chánh, sở cứu hỏa, khu bệnh viện, khu thủy cục và các nhóm hoạch định.

2. AI CÓ THỄ BẦU PHIẾU TRONG KỲ BẦU CỬ NÀY?

Tất cả những cử tri nào đã ghi danh trong Quận San Diego đều được hợp lệ bầu phiếu. Hạn chót để ghi danh đi bầu cho kỳ bầu cử này là Thứ Hai, ngày 22 tháng Mười, 2012.Nếu quý vị đã dời chỗ ở từ sau lần ghi danh bầu cử cuối cùng, muốn đổi đảng phái, hoặc quý vị đã đổi tên, quý vị cần phải ghi danh lại càng sớm càng tốt. Quý vị phải ghi danh lại vào ngày 22 tháng Mười để có thể đi bầu trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống ngày 6 tháng Mười Một, 2012.

3. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI CÓ THỂ GHI DANH ĐI BẦU?

Bất cứ ai co đủ tiêu chuẩn ghi danh đi bầu ở California co thể dùng hệ thống Ghi Danh Đi Bầu Trên Mạng mới. Quý vị có thể thấy phương pháp ghi danh trên mạng tại trang nhà của Văn Phòng Bầu Cử www.sdvote.com. Đơn ghi danh trên mạng sẽ cho phép quý vị điền và nộp mẫu đơn ghi danh đi bầu trên mạng.

Đơn ghi danh đi bầu cũng có để sẵn tại Bưu Điện Hoa Kỳ, Nha Lộ Vận, và các thư viện, cũng như tại các văn phòng Lục Sự Thành Phố, và Văn Phòng Bầu Cử số 5201 Ruffin Road, Suite I, San Diego (vùng Kearny Mesa). Văn Phòng bầu Cử sẽ mở cửa đến nửa đêm ngày 22 tháng Mười, 2012, ngày cuối cùng ghi danh đi bầu cho kỳ Tổng Tuyển Cử Tổng Thống. Tất cả các đơn ghi danh bầu cử phải được nhận tại Văn Phòng Bầu Cử không trễ hơn Thứ Hai, ngày 22 tháng Mười, 2012.

4. CÁC PHÒNG PHIẾU SẼ ĐƯỢC ĐẶT TẠI ĐÂU?

Sẽ có hơn 1,527 phòng phiếu được đặt trong toàn quận. Địa điểm bỏ phiếu của quý vị sẽ ghi ở bìa sau của tập sách lá phiếu mẫu. Quý vị cũng có thể xem trong mạng điện toán ở địa chỉ www.sdvote.com hoặc gọi cho Văn Phòng Bầu Cử số 858-565-5800 để biết địa điểm bỏ phiếu của mình.

5. QUẬN CÓ CẦN NHÂN VIÊN PHÒNG PHIẾU KHÔNG?

Có! Văn Phòng Bầu Cử đang tuyển các nhân viên phòng phiếu cho kỳ bầu cử này. Các nhân viên phòng phiếu phải là cử tri đã ghi danh và được trả từ $75 đến $150 tùy theo công việc được chỉ định. Nếu quý vị muốn làm nhân viên phòng phiếu, hãy xem trong trang mạng của Văn Phòng Bầu Cử ở www.sdvote.com, hay gọi cho Văn Phòng Bầu Cử số 858-565-5800. Đặc biệt cần Nhân viên phòng phiếu nói tiếng Tây Ban Nha, Phi Luật Tân, Việt Nam và Trung Hoa.

6.NẾU QUÝ VỊ KHÔNG THỂ ĐẾN PHÒNG PHIẾU VÀO NGÀY BẦU CỬ THÌ SAO?

Quý vị có thể bầu bằng thư bằng cách (1) vào trang nhà www.sdvote.com hay gọi đến Văn Phòng Bầu Cử và yêu cầu lá đơn; (2) điền vào đơn ở mặt sau của tập sách lá phiếu mẫu của quý vị; hoặc (3) tự viết thư yêu cầu bao gồm tên, địa chỉ đã ghi danh trong Quận San Diego, chữ ký và địa chỉ để gởi lá phiếu đến. Đơn phải được gửi đến Văn Phòng Bầu Cử Quận San Diego, 5201 Ruffin Road, Suite I, San Diego, 92123. Đơn xin bằng fax cũng được chấp nhận. Số fax là 858-694-2955.

Đơn xin bầu bằng thư phải được nộp càng sớm càng tốt, nhưng không được trễ hơn 5 giờ chiều, ngày 30 tháng Mười, 2012. Văn Phòng Bầu Cử sẽ bắt đầu gởi lá phiếu bằng thư ít nhất 29 ngày (8 tháng Mười) trước Ngày Bầu Cử đến cho các cử tri bầu bằng thư thường xuyên và cho những ai yêu cầu được bầu bằng thư cho kỳ Tổng Tuyển Cử Thổng Thống này.

Bầu cử tại văn phòng sẽ bắt đầu vào thứ Ba, ngày 8 tháng Mười, 2012 tại Văn Phòng Bầu Cử và tiếp tục cho đến Ngày Bầu Cử (từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều). Văn Phòng Bầu Cử sẽ mở cửa cho cử tri bầu cử Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, và Thứ Bảy, 3 tháng Mười Một. Trong Ngày Bầu Cử, 6 tháng Mười Một, Văn Phòng Bầu Cử sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Để biết thêm thông tin về mọi việc kể trên, xin vui lòng gọi cho Văn Phòng Bầu Cử tại số 858-565-5800.