Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Muốn Biết Về Chúng Tôi

Michael Vu Registrar of Voters
Michael Vu

Ghi Danh Bầ Cử
Lưu Giữ Hồ Sơ Ghi Danh Bầ Cử
Quản Trị Về Thủ Tục Đề Cử Ứng Cử
Thực Hiện Các Cuộc Bầu Cử Liên Bang, Tiểu Bang, Địa Phương và Trường Học
Thực Thi Các Điều Khoản của Luật Báo Cáo về Vận Động Bầu Cử