Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Muốn Liên Lạc Với Chúng Tôi

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
Bấm Vào Bản Đồ Dười Đây Để Xem Trọn: Giờ Làm Việc từ 8 giờ sáng đến
5 giờ chiều Thứ Hai đền Thứ Sáu


  E-Mail

rovmail@sdcounty.ca.gov

Địa Điệm
Registrar of Voters
5600 Overland Ave
San Diego, CA. 92123

Địa Chỉ Gởi Thư
Registrar of Voters
P.O. Box 85656
San Diego, CA. 92186-5656

   
Muốn Biết Về
Các số điện thoại
Tin Tức Tổng Quát (858) 565-5800
Ghi Danh (858) 565-5800
Địa Chỉ Phòng Phiếu (858) 565-5800
Bầu Bằng Thư (858) 694-3415
Dịch Vụ Ngôn Ngữ (858) 565-5800
Số Fax (858) 694-2955
Dịch Vụ Cho Người khiem thính: TDD (866) 945-2247
Tiết Lộ Chi Tiết về Vận Động Bầu Cử (858) 694-3407
Làm Việc Tại Phòng Phiếu (858) 565-5800
Hướng Dẩn Đi Đến Phòng Phiếu (858) 565-5800
Số Điện Thoại Miễn Phí (800) 696-0136