Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Bán Bản Đồ GIS

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default
Click on Map Below for Full Image:

Giá tiền như sau:

Bản Đồ Có Sẵn cho Khách Hàng 36" X 48"     $8.00

Bản Đồ Có Sẵn cho Khách Hàng 36" X 48"     $50.00/một giờ cộng thêm tiền vật liệu $1.50/Linear foot

 

Xin gọi số 858-565-5800, hoặc số FAX 858-694-2955 để mua bản đồ hay để hỏi thêm chi tiết..

Địa Điệm
Registrar of Voters
5600 Overland Ave
San Diego, CA. 92123

Địa Chỉ Gởi Thư
Registrar of Voters
P.O. Box 85656
San Diego, CA. 92186-5656

   
2001
2011
Khu Hạ Viện Khu Hạ Viện
Hộ Đồng Quản Đốc Hộ Đồng Quản Đốc
Khu Quốc Hội Khu Quốc Hội
Khu Hội Đồng Thành Phố San Diego Khu Hội Đồng Thành Phố San Diego
Khu Thượng Viện Khu Thượng Viện

Như trong “Đây là một bản đồ có ảnh hưởng lẫn nhau

Khu Hạ Viện
Hộ Đồng Quản Đốc
Khu Quốc Hội
Khu Hội Đồng Thành Phố San Diego
Khu Thượng Viện