Your County Government Community
Services
Healthy
Kids & Families
Business
Resources
Environment Public Safety Jobs

Trang Chính
Những Kỳ Bầu Cử Trước
Về Chúng Tôi
Những Điều Về Cử Tri
Ghi Danh Đi Bầu
Bầu Bằng Thư
Báo Cáo Trên Mạng
Những Nhân Viên Phòng Phiếu
Cần Phòng Phiếu
Bản Đồ Địa Hạt
Tim Các Đại Biểu Dân Cử
Danh Mục Về Những Viên Chức Chính Quyền
Liên Lạc Với Chúng Tôi
Tuyển Dụng

Ghi Danh Đi Bầu

Bản In
Font Size Extra Large Font Size Large Font Size Default

    Nay quý vị có thể tìm xem quý vị đã ghi danh cho (những) kỳ bầu cử sắp tới hay chưa. Quý vị phải ghi danh đi bầu ít nhất là 15 ngày trước mỗi kỳ bầu cử. Tài liệu bầu cử sẽ bắt đầu gởi vào 29 ngày trước kỳ bầu cử. Để bảo đảm tài liệu bầu cử được gởi đến quý vị đúng thời hạn và chính xác, hãy kiểm lại để chắc chắn rằng quý vị đã ghi danh đúng! Muốn kiểm lại tình trạng ghi danh đi bầu của quý vị cho kỳ bầu cử sắp tới hãy xem trong mạng nối kết dưới đây, nếu quý vị vừa mới nộp đơn ghi danh cho văn phòng của chúng tôi hoặc cho Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang (SOS) thì thời gian để tiến hành việc ghi danh của quý vị có thể mất vài ngày do đó xin quý vị hãy vào lại đây vài ngày sau để kiểm lại tình trạng ghi danh của quý vị nhằm chắc chắn rằng quý vị đã ghi danh nếu chúng tôi không thể tìm thấy thông tin ghi danh của quý vị.

            
Bấm vào đây để XEM QUÝ VỊ ĐÃ GHI DANH HAY CHƯA

 


Thông Tin Ghi Danh


Quý vị có thể ghi danh tại California, nếu quý vị là:
Công dân Hoa Kỳ
Cư ngụ tại California
Được 18 tuổi vào hoặc trước ngày của kỳ bầu cử sắp tới
Không bị tù hoặc bị quản chế vì án tội hình
Không bị tòa tuyên bố là người thiếu khả năng về tinh thần

Ghi Danh Thật Dễ Dàng! Đây là 3 cách mà quý vị có thể ghi danh đi bầu:

CHỌN LỰA 1 - Dùng Mẫu Đơn Ghi Danh Cử Tri tự động dưới đây để tạo ra Mẫu đơn Ghi Danh Cử của quý vi một cách lẹ làng, Điền vào thông tin của quý vị, In mẫu đơn ra. Ký vào ô Chữ Ký Cử Tri và Gởi Đi.
Việc này rất dễ dàng!

Cử Tri Mới  

CHỌN LỰA 2 - Ghi danh bằng Đơn Ghi Danh (Postcard). Các Đơn Ghi Danh có sẵn tại các địa điểm sau đây:
Văn phòng chính của ROV
•Văn phòng Lục Sự Thành Phố
•Nha Lộ Vận
•Bưu Điện Hoa Kỳ
•Thư viện công cộng

CHỌN LỰA 3 - Yêu cầu gởi Đơn Ghi Danh trực tiếp đến quý vị. Gọi cho Văn Phòng Chính của ROV số (858) 565-5800, yêu cầu họ gởi Đơn Ghi Danh Bầu Cử đến cho quý vị. Khi quý vị nhận được, điền vào và gởi lại cho ROV.

Bản Tuyên Bố về Các Sử Dụng Được Phép cho Tin Tức Cá Nhân Bộ Luật Bầu Cử California, Phần 2, Đoạn 2157.2

Các chi tiết trong đơn ghi danh bầu cử của quý vị sẽ được viên chức bầu cử sử dụng để gởi đến quý vị những thông tin chính thức về tiến trình bầu cử, như địa điểm bỏ phiếu của quý vị và những vấn đề cũng như các ứng cử viên sẽ in trong lá phiếu. Việc sử dụng những chi tiết ghi danh bầu cử cho mục đích thương mại bị luật pháp nghiêm cấm và là tội tiểu hình. Những chi tiết về cử tri có thể được cung cấp cho ứng cử viên ứng cử vào một chức vụ, cho ủy ban về dự luật được đưa vào lá phiếu, hoặc cho người khác với những mục đích về bầu cử, nghiên cứu, báo chí, chính trị hoặc chính quyền, theo như quyết định của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Số bằng lái, số an sinh xã hội, hoặc chữ ký của quý vị như đã ghi trong đơn ghi danh bầu cử, không thể được tiết lộ cho những mục đích này. Nếu quý vị có thắc mắc về việc sử dụng những chi tiết về cử tri hoặc muốn báo cáo sự nghi ngờ về việc sử dụng sai mục đích những chi tiết này, xin gọi cho Đường Dây Trợ Giúp và Bảo Vệ Bầu Cử của Tổng Thư Ký Tiểu Bang (Secretary of State's Voter Protection and Assistance Hotline).

Cử tri nào đang gặp hoàn cảnh bị đe dọa đến tính mạng có thể hội đủ điều kiện cho tình trạng cử tri được bảo mật. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với chương trình An Toàn Tại Nhà của Tổng Thư Ký Tiểu Bang (Secretary of State's Safe At Home) hoặc xem trong trang Web của Tổng Thư Ký Tiểu Bang ở địa chỉ www.ss.ca.gov.